Dňa 29.9.2014 uzatvorilo Monika, o.z. Zmluvu o spolupráci s Implementačnou agentúrou pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia a zapojilo sa tak do Národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ v trvaní od 1.10.2014 – 31.10.2015.

Opatrovateľskú službu v teréne poskytovalo 9 opatrovateliek 18.klientom v Nitrianskom kraji.

Do druhého projektu Podpora opatrovateľskej služby realizovaného IA MPSVAR SR sme sa zapojili od 1.2.2016. V súčasnosti opatrovateľskú službu v teréne poskytuje 5 opatrovateliek 9.klientom v Močenku, Hornej Kráľovej a v obci Cabaj-Čápor.

Jedným z cieľov občianskeho združenia Monika je pomoc seniorom v domácom prostredí, poskytovanie sebaobslužných úkonov a úkonov starostlivosti o domácnosť.

Opatrovateľská služba v rámci Dopytovo orientovaného projektu II. Opatrovateľská služba Monika (POS II.)
1.12.2021 sa zahájil projekt POS II., ktorý je veľmi prospešný pre ľudí odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby a zároveň tých, ktorí chcú zotrvať čo najdlhšie vo svojom prirodzenom prostredí. Okrem nich je projekt veľkou pomocou aj pre samosprávy, nakoľko refunduje časť mzdových nákladov opatrovateľov čo v praxi znamená 680.-€/1 pracovné miesto.
Projektové obdobie trvá do 30.11.2023, celková výška schválených prostriedkov pre poskytovanie opatrovateľskej služby pre náš projekt Opatrovateľská služba Monika, je 148 880.-€ V rámci projektového naplnenia máme 9 opatrovateliek a 13 opatrovaných. V súčasnosti máme naplnené merateľné ukazovatele, ba u prijímateľov opatrovateľskej služby až viac, ako na 100%. Toto vzostupné číslo poukazuje na veľkú potrebu opatrovateľskej služby medzi obyvateľstvom.

Sme radi, že MPSVR SR umožňuje aj takouto formou zvládnuť obciam postarať sa o svojich odkázaných občanov.