Charakteristika činnosti

Monika, občianske združenie ( ďalej OZ) vzniklo v roku 2012, ako nezisková organizácia. Jednou z jeho hlavných aktivít je starostlivosť o seniorov. Pre napĺňanie tohto poslania bolo zriadené Zariadenie pre seniorov  s ambulantnou formou pobytu v zmysle zákona 448/2008,podľa § 35, zaregistrované 30.08.2013 na VUC v Nitre.

Našim cieľom je pomôcť so starostlivosťou o  seniorov (starých rodičov, bezdetných, chronicky chorých). Prioritou je aj podporiť udržanie viacgeneračných tradičných rodín najmä na vidieku, kde žijú seniori v jednej domácnosti s ekonomicky činnými príbuznými, ktorí nemajú dostatok času (alebo im to ekonomická, či pracovná situácia neumožňuje), aby seniorovi zabezpečili kvalitný čas staroby a naplnili základné potreby (ošetrovateľskú starostlivosť, asistenciu pri vyšetreniach a zabezpečení dohľadu, vyplnenie chvíľ samoty kreatívnymi aktivitami, socializáciu a pod.).

Zariadenie pre seniorov prevádzkujeme v obci Cabaj – Čápor (s počtom obyvateľov 3 880, v ktorej chýba starostlivosť o seniorov odkázaných na pomoc inej osoby. V tejto obci a vzdialenej časti Pereš žije podľa údajov miestnej samosprávy ku 1.12.2014  seniorov odkázaných na osobnú asistenciu alebo potrebu pomoci inej osoby. So súhlasom predstaviteľov miestnej samosprávy sme začali od 1.1.2014 poskytovať ambulantnú formu sociálnej služby a od augusta 2014 poskytujeme aj opatrovateľskú službu a terénnu sociálnu službu  v okolitých obciach a mestách: Cabaj-Čápor, Močenok, Horná Kráľová, Hájske, Nitra, s úmyslom zabezpečenia  čo najdlhšieho zotrvania v ich prirodzenom prostredí. Zariadenie  má prevádzku v prenajatom objekte s kapacitou pre 25 klientov.

V súčasnosti je prevádzka presťahovaná do nových priestorov - priamo v obci Cabaj-Čápor, do objektu s kapacitou pre 25 klientov. K zmene priestorov došlo od 19. júla 2021.

Objekt má  vybudovaný bezbariérový vstup, takže v zariadení môžu byť umiestnení  aj ťažko mobilní alebo imobilní klienti.

Rok 2014 ukázal, že táto služba je naozaj potrebná.

Zariadenie pre seniorov v areáli Polikliniky Duslo a.s. bolo zriadené v spolupráci so spoločnosťouDuslo a.s. od 01.01.2016, ako druhá prevádzka Monika o.z., s poskytovaním sociálnych služiebseniorom. Kapacita Zariadenia s dennou pobytovou formou je 30 miest. Snahou je poskytovaťseniorom starostlivosť v oblasti sociálnej rehabilitácii, ako aj rôznych foriem ergoterapie a inýchzáujmových a obslužných činností.

Výhodou tohto projektu je, že seniori sa môžu denne vrátiť do svojho prirodzeného prostredia a počas dňa je o nich postarané, rozvíjajú sa ich sociálne i kognitívne oblasti, udržiava sa motorika, čo je veľmi dôležité pre ich čo najdlhšiu kvalitu života.

Od 01.01.2024 sme prevádzkovatelia sociálnej služby – Domov sociálnych služieb s ambulantnou formou pobytu s kapacitou 1 klienta. Prevádzka sa nachádza v priestoroch Zariadenia pre seniorov Monika, o.z., Kostolná 641, Cabaj-Čápor.


ZpS Monika

Poskytujeme sociálne služby v zmysle zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zák. č. 455/91 Zb. o živnostenskom podnikaní. ZpS Monika je neverejným poskytovateľom sociálnych služieb s počtom 30 klientov.

DSS Monika

Poskytujeme sociálnu službu v zmysle §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3.
DSS Monika je neverejným poskytovateľom sociálnej služby s počtom 1 klienta.

 •   1.Poskytujeme
 •   2.Obslužné činnosti
 •   3.Organizujeme
 • pomoc pri odkázanosti na inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • rehabilitácie
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • záujmová činnosť
 • vykonávanie nevyhnutnej osobnej hygieny
 • poskytovanie nevyhnutného ošatenia
 • stravovanie

Pre našich klientov organizujeme posedenie pri hudbe, opekačky, zábavu z príležitosti úcty k starším, mikulášsky a vianočný večierok, výlety na rôzne zaujímavé miesta.

Ak nás chcete podporiť

V prípade, ak chcete podporiť naše občianske združenie formou finančného daru, môžete tak urobiť vkladom na účet číslo:

SK 84 0900 0000 0050 5054 6864

Bližšie údaje o občianskom združení Monika nájdete v Dokumentoch, ako aj aktuálne informácie k možnosti darovať 2% alebo 3% z dane.

ĎAKUJEME!